Földrajzi környezet Településtörténet Hagyományok Intézmény-rendszer Látnivalók Források Hírek  

Bakonyoszlop - Források 

 
 

Irodalom:

Kneifel Imréné Békefi Erzsébet: Bakonyoszlop története: átdolgozott és bővített kiadás. Bakonyoszlop: Bakonyoszlop Község Önkormányzata. 2001. 197 p.
 
Jakab Réka Márkusné Vörös Hajnalka: Az Esterházy-család cseszneki ágának iratai a Szlovák Nemzeti Levéltárban. In: Levéltári Szemle 2008/1. 18–26.
 
Közérdekű közösségi kalendárium 1985-86 : Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek / [kész. a Kalendáriumi Baráti Kör] ; [kiad. Községi Közös Tanács, Bakonyszentkirály]. - Veszprém, 1985 (Veszprém : Pannon Ny.). - 207 p.
 
Gröpler Éberhardné: Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek - történeti vázlat a kezdetektől 1948-ig : [szakdolgozat] kézirat - [Szombathely] : Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 1989. - 44, [16] fol.
 
Márkusné Vörös Hajnalka: A Veszprém megyei németek történetének levéltári forrásai. In: A magyarországi németek történetének levéltári forrásai 1670–1950. Szerk: Apró Erzsébet–Tóth Ágnes. Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität, Munchen – MTA Etnikai.nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest 2010. 930–1025.
 
Véber Eszter: Az olvasótábor-mozgalom bakonyoszlopi műhelye : a bakonyoszlopi olvasótábor a kezdetekben és napjainkban ; Kézirat [konzulens: Gál Zoltán]. - Győr : Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere J. Tanítóképző Főisk, 2006. - 59,[23] fol.        

 

Levéltári források:

        Oszlop 1767-ban kelt úrbéri szerződése a Veszprém Megyei Levéltár úrbéri töredékes iratok (VeML IV. 1.g.) között található.
 
A bakonyszentkirályi körjegyzőség (VeML V. 310) képviselőtestületi jegyzőkönyvei 1937–1950-ig, a bakonyoszlopiak 1930–1942-ig kerültek levéltárba. A körjegyzőség 1945–1946. évi iktatott iratokban található a kitelepítés végrehajtásának számos dokumentuma: Volksbundisták elkobzott lakóházainak kiutalása (1457/1945), helyi egyesületek feloszlatása (1493/1946) stb. Az iktatott irataihoz darabszintű elenchus készült.
Bakonyoszlop község iratai (VeML V. 310.b.) töredékesen kerültek levéltárba. Megmaradt a település adókivetéséhez felvett területfelmérésének (Esterházy László birtokairól) néhány részlete 1849, a váltságkötelezettek összeírása (1871–1874), a szőlőváltsággal tartozók kimutatása (1871, 1921), adófizetési napi jegyzékek (1882–1885), tűzoltásra kötelezett személyek és fogatok összeírásai (1917, 1921, 1923), a Közmunkasegély Alap pénztári naplói (1923–1926) és adófizetési ív 1947-ből.
 
A Veszprémi Törvényszék úrbéri törvényszéki irataiban (VeML VII. 1.b.) található Bakonyoszlop úrbéri birtokrendezésének, tagosításának és elkülönítésének iratai (1857). A perdokumentumok mellékletei között található: a helység urbáriuma és a 9 kérdőpontra adott válaszok (1769), legelőbecsű (1854, 1857), a település felmérési és elkülönítési földkönyvei (1856-1858), és telektáblája (1859).
 
A település kataszteri felmérésinek (1923, 1942) szöveges anyaga az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal Veszprém megyei anyagában (VeML VI. 103.b.), a hozzátartozó térképek a Veszprém Megyei Levéltár térképgyűjteményében K-elérhető.
 
A település iskoláinak iratai ugyancsak a Veszprém Megyei Levéltárbantalálhatók. Az 1838–1849 közötti időszak helyi iskolájáról, a tanulók létszámáról, a tanítókról, a nevelés állapotáról (a tanítás nyelvéről) készült kimutatások Veszprém vármegye nemesi közgyűlésének nevelésügyi irataiban (VeML IV. 1. r) vannak.
Veszprém vármegye Tanfelügyelőjének irataiban (VeML VI. 501) található az a törzskönyv, amely az 1884–1887 közötti időszak több mint 300 megyei elemi iskolájának állapotát rögzíti. Az I. törzskönyv adataiban megtalálható a tótvázsonyi iskola alapításának éve, fenntartója, a tanító adatai, a tanulók száma, az iskola épületének és taneszközeinek pontos leírása. A II. törzskönyv az iskolák vagyoni állapotát és kiadásait rögzítette.
A bakonyoszlopi római katolikus elemi népiskolájának iratai 1907–1946-ig a (VeML VIII. 253.) fondszám alatt, , a bakonyoszlopi állami általános iskola iratai 1946–1980-ig a (VeML XXVI. 136.) fondszám alatt kutathatók.
 
Bakonyoszlop német ajkú telepeseit 1826-ig a cseszneki várkáplán gondozta. A plébániát 1748-ban szervezték meg. 1726-tól anyakönyvezték helyben a katolikus lakosságot. 1828-ig az anyakönyveket egy példányban vezették ezek a plébániai iratokkal együtt Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltárban találhatók. 1828 után két példányban anyakönyveztek. A felekezeti anyakönyvek másodpéldányai (1828–1895) a Veszprém Megyei Levéltárban kutathatók (VeML IV. 482). Az állami anyakönyvezés bevezetése után (1895) ugyancsak két példányban vezették az anyakönyveket. 1895-1951 közötti időszakban a dudari állami anyakönyvben találhatók a nánai bejegyzések. Az állami anyakönyvi másodpéldányok (1895-1980) szintén a Veszprém Megyei Levéltárban (VeML XXXI.1.) kutathatók.

 
Készítette: Márkusné Vörös Hajnalka, levéltáros, Veszprém Megyei Levéltár

   © 2009-2012 schwaben.hu